"نگاه زن" منعکس کنندۀ نگاهی نو  زنان افغان                           .

سایت نگاه زن به مدیریت حمیرا ثاقب می باشد. این سایت کوشش می ورزد تا منعکس کننده نظریات، خواست ها، توقعات و اهداف زنان افغان در سطح جهان باشد. "نگاه زن" بصورت ماهنامه در افغانستان منتشر میگردد. این نشریه که در بخش های مختلف تقسیم گردیده در ثور 1389 انتشارات خود را به هدف بیان واقعیت های دنیای زنان افغان آغاز نموده است.

شما می توانید در صورت پیشنهاد، انتقاد،نظر و یا همکاری های قلمی به آدرس ذیل در تماس باشید:
negahezan.magazine@yahoo.com

گزارش تخلف
بعدی