"نگاه زن" منعکس کنندۀ نگاهی نو  زنان افغان                           .

اشکی برای ویرجینیا ولف

بيماري افسردگي رواني كه منجر به خودكشي ميشود،گويا درميان بعضي ازاعضاي خانواده ويرجينيا ولف، نويسنده و فمينيست انگليسي،سابقه اي دراز داشت.درسال 1941بعدازپرواز طیاره هاي آلمانی در زمان هیتلر برفراز خانه شان،اوطاقت نياورد وخودراكشت.يكساعت قبل ازاينكه اوخودرا به دریای پیش تعمیر خانه شان بيندازد ،جيبهاي بالاپوشش را پر از سنگهاي سنگين نمود تازودتر درآب غرق شود.مضمون آخرين نامه او به شوهرش بصورت زير است :

"لئوي عزيز !

من اطمينان دارم كه بيماري جنون بازهم سراغ ام خواهد آمد و فكر ميكنم كه يكبار ديگر طاقت همچون اوقات وحشتناكي را نخواهم داشت.باورنميكنم كه ديگر كاملا شفايابم. درروز،ساعتهاصداهاي مشكوك وناشناس ميشنوم،قدرت تمركزراهم مدتهاست از دست داده ام. به اين دليل دراين شرايط،بهترين كاري كه بنظرم ميرسد،رفع دردسر ومزاحمت براي همه شماعزيزان است. بايد اعتراف كنم كه تو موجب بزرگترين خوشبختي ممكن براي من بودي. توواقعاكه همه چيز من شدي.فكرنميكنم كه بتوان درجهان ،زوجي را يافت كه به خوشبختي مابوده باشند،تااينكه اين بيماري وحشتناك ولعنتي سراغ من آمد.من بيش از اين حاضر به تحمل اين وضعيت نيستم،چون ميدانم كه باعث سختي زندگي تونيزشده ام. يقين دارم كه تو بدون من نيزقادربه ادامه كاروزندگي خواهي بود . مي بيني كه من حتادراينجاتوانايي نوشتن راهم ازدست داده ام ومدتهاست كه ديگرقادربه مطالعه مطلبي نيستم . موضوعي كه يكبار ديگر ميخواستم بگويم،اين است كه تو سبب تمام خوشبختي من در زندگي شدي. تو بي اندازه بامن صبورو مهربان بودي. فكركنم غالب اطرافيان مانيز اينرا متوجه شده باشند . اگر كسي قادربه بهبود ونجات من باشد، يقينا تو آن شخص مي بودي. ولي حيف كه همه چيز،غيراز همدردي و اطمينان به مهربانيهاي تو، مراترك كرده. من نمي خواهم بيش از اين زندگي ات را تلخ و مشكل سازم .

همه شمارامي بوسم .          نامه دوم را به خواهرم بده .              ويرجينياي  شما  !"

  ويرجينيا  ولف درسال 1882 در انگليس بدنياآمد ودرسال 1941 به صورت غم انگيزي درگذشت . قبل از آن،او سه بار:باراول در13سالگي بعد ازمرگ مادر، وباردوم در22 سالگي بعدازفوت پدر،وبارسوم در31 سالگي درشفاخانه رواني ها، دست به خودكشي زده بود .آخرين بار او 59 ساله بود كه به ميل خود،جهان را ترك كرد.

شوهرش يك منتقد ادبي سرشناس بود. پدرش درآغاز يك روحاني مسيحي بود كه بعداز تحصيل فلسفه به روزنامه نگاري، نقد ادبي و نوشتن كتابهاي تاريخي پرداخته بود. اوگرچه فرد ليبرالي بود، ولي طرفدار فرهنگ غالب حاكم سلطنتي عصر ويكتوريايي انگليس شد. ازيك طرف اودخترانش را با ا دبيات و هنرآشنا ميكرد واز طرف ديگر، به آنها درس اخلاق وخانه داري و اطاعت ازشوهرميداد. گرچه محيط خانوادگي آنها فرهنگي بود ولي پدرسالاري  ويكتوريايي همه جا حي و حاضر بود و بيداد ميكرد.

منتقدين ادبي، ويرجينيا ولف را از جمله چهار زن مشهورومهم نويسنده انگلستان ميدانند . ويرجينيا ولف را ميتوان منتقد فرهنگ زمان و جامعه خوددانست.او مينويسد ،گرچه ادبيات مانند لانه تارعنكبوتي سيال ونا مشهود است، ولي واقعيت دارد وآنرا ميتوان بطورتجربي احساس نمود.ويرجينيا ولف را وارث ادبي جويس ميدانند. اوهمچون پروست و جويس درآثارش زمان مشخص و محدودي را توصيف ميكند ومانند جويس و پروست، يكي ازبنيادگزاران داستان كوتاه مدرن اروپااست. ويرجينيا ولف خودراتحت تاثير چخوف ميدانست و اليوت ازمشوقين ادبي اوبود. منتقدين چپ،جهان اورامحدود وآثارش راتخدير كننده ميدانستند .

ويرجينيا ولف مينويسد، بايدنشان داد كه ادبيات بيش ازيك كاپي ونسخه برداري ازواقعيات است . به قول يوناني هاي باستان،سرنوشت تاريخي، اورا ازيك طرف درسردوراهي سنت گرايي وارتجاع ويكتوريايي و از طرف ديگر مقاومت و نوگرايي براي حقوق زنان قرارداد. اوميگفت،ادبيات دوره ويكتوريايي انگليس، بدون استثنا مردانه بود. زنان درباري امپراطوري بريتانيا نيزدرقفس طلايي هستند كه كليد آن در دست مردان است. چون براي هنر نويسندگي، انسان به وقت و آرامش و آموزش لازم احتياج دارد، فقط زناني كه ازدواج نكرده بودند يا فاقد بچه بودند ويا در رفاه ميزيستند، ميتوانستند به آفرينش ادبي بپردازند .

گرچه جهان رواني درون انسان، موضوع رمانهاي ولف است، ولي اوتمايلات رئاليستي درآثارش رانيزنشان ميدهد. اوميگفت، براي جستجوي ارزشهاي انساني بايد در عمق تيره روان انسان غواصي كرد. دركنارجويس اوبجاي واقعيت گرايي، نماينده اصلي ادبيات شرح و توصيف خودآگاهي ويا خودشناسي است . منتقدين چپ، روان شناسانه شدن ادبيات رابه علت بحران اجتمايي و فرهنگي در دوره تحولات سياسي ميدانند كه ازواقعيات دور ميشود تابه روان فرد و انسان بپردازد .

ويرجينيا ولف راميتوان جانبدار گروه ادبي ليبرال-هومانيست دانست كه مخالف اقدامات ماترياليستي و سود پرستي بورژوازي جوان انگليس شد. اواحساس بي وطني روشنفكرانه عصرمدرنيته را همچون جويس با كمك مونولوگهاي استادانه دررمان نشان ميدهد.

گرچه ويرجينيا ولف به دليل وابستگي طبقاتي، رابطه اي بازحمتكشان واقشارپايين جامعه نداشت وبامسايل عصر صنعت و طبقه كارگر بيگانه بود، ولي آثارش همچون چخوف، پروست و جويس، نشانه درد زمان هستند . اوبر خلاف رمان مرسوم قرن 19 به تقسيم و تجزيه كردن فرد درجامعه اشاره ميكند كه همچون مهره اي ناچيزوبي ارزشي در ماشين سرمايه داري درجايي نصب گرديده. زمان و ابديت نيز دو سمبول متافيزيك رمانهاي او هستند .

ازجمله آثار ويرجينيا ولف : زني پنجاه ساله، امواج، سالها، يك خواننده معمولي ، و در مسيربرج ديده باني هستند . او در كتاب مجموع مقالاتش بنام ، يك خواننده معمولي، دلايل سبك نويسندگي خاص خودرا توضيح ميدهد. گرچه ولف به رسم سنت رمان قرن 19 مينوشت، ولي مدرنيته در ادبيات را درهمه جا آزمايش ميكرد. صاحبنظران او را نماينده نوعي فن داستانسرايي امپرسيونيستي در رمان انگليس ميدانند. اوارزشها وتصورات زيبا شناسانه و استتيك خودرادرداستانهاي كوتاه و رمانهاي طويل اش معرفي نمود . به علت شهامت در تجربه گرايي، او هميشه پا فراتر از توانايي هاي خود گذاشت و غير از سبكهاي سنتي ، نوگرايي را نيزآزمايش كرد. اومينويسد، موضوع تمام رمانها،شرح و توصيف و معرفي قهرمان داستان است .

غيرازتعدادي رمان كه مهمترين اثر ادبي ولف هستند، درمقالات بيشماري اوبه موضوع مورد علاقه اش يعني حقوق و هنر زنان پرداخت . جنبش جديد زنان فمينيست ، به ادعاي مورخين ادبي، ميكوشد آثاربرابري خواهانه اوراتنهابخش مهم نويسندگي ويرجينيا ولف معرفي كند. گرجه اونويسنده، منتقدادبي وهنرمند بود، ولي مشكلات اجتمايي زنان براي نويسندگي رااحساس ميكرد. اوبه موانع ومشكلات مادي واجتمايي بيشمار زنان نويسنده اشاره ميكند. ولف سئوالاتي رامطرح كرد كه حتا امروزه، تازه و مهم هستند،ازجمله: چرازنان نويسنده ، تاريخ ادبيات خاص خودرا ندارند، ياچرا زنان به ژانررمان اينهمه علاقه نشان ميدهند؟. ويرجينيا ولف درسال1924 در دومقاله بنام: اطاقي تنها براي خود، و زنان و هنر نويسندگي، غيبگويانه ازروزي سخن ميگويد، كه زنان اروپايي داراي وقت، پول و اطاقي براي خود خواهند شد. اوراه آزادي زنان را استقلال مادي ازمردان ميدانست. ولف مي نويسد كه جامعه براي مردان ساخته شده، سرگرمي آنها:  پول و خونريزي و دستوردادن و لباس نظامي پوشيدن است. او ميگويد، زنان لباس زيبا مي پوشند تا خودرا محبوب كنند، و مردان براي اينكه ابهت خودرا بديگران نشان دهند،همچون : قاضي، روحاني، استا دپوهنتون، و آدم نظامي. ويرجينيا ولف مدعي بود كه زيبايي نوشته هاي زنان راميتوان از نوشته هاي مردان تشخيص داد. مردان درباره خاطرات خو ددرباره ميدان جنگ ونبرد مينويسند و زنان درباره عشق وتولد وتربيت كودك .

ولف ازهرگونه همكاري بامردان در زمينه تئوري و عمل خودداري ميكرد. او هيچگاه عضو كميته و سازماني نشد، زير اعلاميه اي راامضا نكرد، دعوت به اعتراض ننمود، چون به نظراوزنان تقصيري دربدبختي جهاني كه مردان ساخته اند، ندارند و نبايد در فعاليتهاي نمايشي و غيرصادقانه مردان شركت كنند!.

گروهي از مورخين ادبي، به طنز مينويسند ، تقصير جنبش زنان فمينيست است كه ويرجينيا ولف كتابهاي ادبي بهتري ننوشت، چون او خودرا با مسايل اجتمايي و سياسي زنان مشغول نمود و مسايل ادبي و زيبايي شناسانه هنري را ناديده گرفت و خواسته هاي برابري خواهانه او در باره حقوق زنان را، تكرار حرفها و پيشنهادات زنان مبارز ديگر همزمان و يا قبل از او ميدانند .

 

 این متن به عنوان متن پیش‌گزیده در این صفحه نمایش داده شده است. شما می‌توانید این صفحه را ویرایش نموده، بسته به موضوع سایتتان، مطالب مورد نظر خود را در آن قرار دهید. محتوای این صفحه می‌تواند شامل متن، تصویر، پیوند و موارد دیگر باشد.

در صفحه اصلی سایت خود (که در اینجا همان صفحه آغازین سایتتان است) می‌توانید برای نمونه به معرفی خلاصه‌وار بخش‌ها و صفحات سایت خود بپردازید. معمولاً مهمترین مطالب را در صفحه اصلی قرار می‌دهند. برای نمونه شعار تجاری شرکتتان (در زمینه حرفه‌ای خود)، معرفی بخشی از فعالیتهای سایت شما و گزیده‌ای از جدیدترین مطالب سایتتان، می‌تواند پیشنهادهای خوبی برای صفحه اصلی سایتتان باشد. همچنین می‌توانید با قراردادن توضیحی کوتاه به همراه عنوانی جذاب با پیوند شرح مطلب، کاربران سایت خود را به قسمت‌هایی که برایتان بااهمیت‌تر هستند، هدایت کنید و از آنها بخواهید که به صفحات مورد نظر شما توجه بیشتری کنند.

در صفحات داخلی سایت خود بر حسب موضوع به شرح یک مطلب خاص می‌پردازید. برای نمونه اگر قصد راه‌اندازی سایت برای یک شرکت تجاری را داشته باشید، احتمالاً به صفحات داخیِ «تاریخچه»، «اساسنامه شرکت»، «جوایز و افتخارات» و شرح «فعالیت‌های شرکت» نیاز خواهید داشت. هر یک از این صفحات می‌توانند از نوع صفحات «عادی» با محتوایی خواص خود باشند. همچنین شما می‌توانید از نوع صفحات «معرفی» و «تماس» به ترتیب برای معرفی شرکت و قراردادن اطلاعات تماس و پرسشنامه تماس با شرکت استفاده کنید.
گزارش تخلف
بعدی